Dacă studii economice - atunci la ASEM
VINO la ASEM, FII STUDENTUL NOSTRU!

I.Politici si strategii
 1. Conceptul sistemului de asigurare a calităţii studiilor în ASEM
 2. Declarația rectorului privind politica ASEM în domeniul calității
 3. Manualul Sistemului de Management al Calităţii
 4. Planul strategic de dezvoltare al ASEM pentru perioada 2018 – 2022
 5. Planul de acțiuni pentru anul 2019
 6. Strategia de internationalizare al ASEM pe perioda 2018-2023
 7. Politica de securitatea datelor cu caracter personal la prelucrarea în cadrul sistemelor informaționale gestionate de ASEM
II. Administrative
 1. Statutul instituţiei publice Academia de Studii Economice a Moldovei
 2. Regulamentul intern al ASEM
 3. Regulament privind modul de alegere a rectorului ASEM
 4. Regulament cu privire la procesul de votare in cadrul concursului pentru alegerea rectorului ASEM
 5. Codul de etică universitară al Academiei de Studii Economice din Moldova
 6. Regulamentul consiliului pentru dezvoltare strategică instituțională al ASEM
 7. Regulamentul Consiliului de Administrație al ASEM
 8. Regulamentul de organizare și funcționare a Senatului ASEM
 9. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei de Etică universitară a ASEM
 10. Regulamentul facultății ASEM
 11. Regulamentul departamentului ASEM
 12. Regulament cu privire la normarea activităţii ştiinţifico-didactice a personalului din ASEM
 13. Regulament cu privire la stabilirea normativelor de personal în vederea elaborării statelor de funcții în ASEM
 14. Regulamentul de organizare şi desfăşurare al concursului  "Profesorul anului" în ASEM (Redacția 2)
 15. Regulament privind evaluarea performanţelor cadrelor didactice universitare (Redacția 2)
 16. Regulament cu privire la evidența cazurilor de influență necorespunzătoare
 17. Regulamentul cu privire la condiţiile de ocupare a locurilor cu finanțare bugetară în ASEM, la ciclul I, Licenţă
 18. Regulament privind taxele de studii în ASEM
 19. Procedura operațională: PO.01 - Restabilirea la studii a studenților exmatriculați
 20. Regulament privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal ale studenților
 21. Regulament privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal în sistemul informaţional
 22. Regulament privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal ale angajaților ASEM
 23. Regulamentul privind prelucrarea, în sistemul de evidență contabilă, a datelor cu caracter personal
 24. Regulament privind prelucrarea şi protecţia datelor cu caracter personal în Serviciul Planificare Economică şi Finanţe
 25. Regulamentul privind supravegherea prin mijloace video
 26. Regulament de monitorizare a angajabilității și a traseului profesional a absolventilor ASEM
 27. Regulament de organizare a consilierii profesionale în cadrul CGC, ASEM
 28. Regulament privind site-ul oficial al Academiei de Studii Economice a Moldovei
 29. Regulamentul grupului de lucru pentru Achiziții
 30. Regulament de organizare și funcționare a ȘCOLII DE FORMARE CONTINUĂ A ASEM
 31. Condițiile de acces pe proprietatea publică, aflată în administrarea (gestiunea) Academiei de Studii Economice din Moldova, în vederea construirii (instalării), intreținerii, demontării, înlocuirii, transferului sau retehnologizării rețelelor publice de comunicații electronice ori a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestor rețele
 32. Regulament de conferire a titlurilor științifico-didactice în ASEM
 33. Obiective ale calităţii în ASEM pentru anul universitar 2020-2021
 34. Măsuri Anti-COVID-19 în anul universitar 2020-2021 în ASEM
 35. Masuri suplimentare pentru prevenirea transmiterii infecției cu Coronavirus de tip nou (COVID-19) în căminele instituțiilor de învățământ superior și profesional tehnic
III. Procesul educațional
 1. Regulament cu privire la mobilitatea academică în ASEM.
 2. Regulament privind evaluarea activităţii de învăţare a studenţilor
 3. Regulament privind organizarea examenului de finalizare a studiilor superioare de licenţă în ASEM - 2018
 4. Regulament privind prevenirea plagiatului în rândul studenţilor/masteranzilor
 5. Regulament cu privire la elaborarea în echipă a tezei de licență/master
 6. Regulamentul ASEM privind stagiile de practică
 7. Regulamentul privind organizarea și desfășurarea stagiilor de practică în CNC
 8. Regulament privind promovarea anului de studii
 9. REGULAMENT privind activitatea îndrumătorului grupei academice
 10. PROCEDURA privind susținerea online a examenelor curente în ASEM - Nou
 11. METODOLOGIA de susținere ONLINE a tezei de licență/master în ASEM în condițiile Stării de urgență impuse de pandemia de COVID-19 - Nou
 12. REGULAMENT cu privire la organizarea studiilor superioare de licență, ciclul I, în ASEM - 2020
 13. REGULAMENT cu privire la organizarea studiilor superioare de master, ciclul II, în ASEM - 2020
 14. Regulament de funcţionare a Consiliului metodico-ştiinţific al ASEM şi a Comisiei metodice a facultăţii
 15. GHID privind elaborarea şi susţinerea tezei de licenţă
 16. GHID privind elaborarea şi susţinerea tezei de master
 17. Regulament cu privire la modul și condițiile de acordare a burselor în ASEM
 18. Regulament privind mobilitatea studenților, a personalului didactic, didactic auxiliar, de cercetare și a personalului nedidactic care participă la programul ERASMUS +/ KA1
 19. REGULAMENT privind inițierea, proiectarea, aprobarea, monitorizarea și evaluarea periodică a programelor de studii - Nou
 20. METODOLOGIE privind stabilirea raportului "ore de contact direct -ore de studio individual" - CICLUL II, MASTERAT
IV. Studenți
 1. Codul universitar al drepturilor și obligațiilor studentului ASEM
 2. Regulamentul de autoguvernanță studențească
 3. Regulamentul Senatului Studențesc
 4. Regulamentul Consiliului studențesc al facultății
 5. Regulament privind organizarea şi funcţionarea căminelor studenţeşti ASEM şi CNC (Red. 2)
V. Subdiviziunile ASEM
 1. Regulament de organizare şi funcţionare a catedrei ”Drept Privat”
 2. Regulament de organizare şi funcţionare a catedrei ”Drept Public”
 3. Regulament de organizare şi funcţionare a Centrului de ghidare în carieră al ASEM
 4. Regulamentul Centrului de Cercetare Economică al Academiei de Studii Economice din Moldova
 5. Regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului Relații Externe ASEM
 6. Regulamentul de organizare și funcționare a Bibliotecii Științifice ASEM
 7. Regulamentul de funcționare a Serviciului Contabilitate al ASEM
 8. Regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului Marketing și Relații cu Publicul
 9. Regulamentul de organizare și funcționare a Departamentului Editorial Poligrafic ASEM
 10. Regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului Social, Probleme Studențești
 11. Regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului Tehnic Gaz, Cazangeria ASEM
 12. Regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului Dotare, Aprovizionare ASEM
 13. Regulamentul de organizare si funcționare a Biroului Mecanicului Șef
 14. Regulamentul de organizare și funcționare a Centrului Curativ Consultativ ASEM
 15. Regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului Auto ASEM
 16. Regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului Paza ASEM
 17. Regulamentul de organizare și funcționare a Departamentului de Informatică ASEM
 18. Regulamentul de funcționare al Departamentului Studii, Dezvoltare Curriculară și Management al Calității
 19. Regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului Juridic și de Secretariat ASEM
 20. Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului Resurse Umane
 21. Regulamentul de funcționare a Serviciului Planificare Economica și Finanțe al ASEM