Dacă studii economice - atunci la ASEM
VINO la ASEM, FII STUDENTUL NOSTRU!

Program Admiterea

Program de lucru
Luni-Vineri, 0900 - 1700
Sâmbătă, 0900 - 1300
Pauză de masă, 1230 - 1300

Contacte
Anticamera rectorului:
(022)22-41-28, (022)40-27-09

Serviciul studii:(022)40-29-00

Comisia de admitere: (022)22-27-32,
(022)40-29-00, 060434344

Abonare noutăți

 

Academia de Studii Economice a Moldovei este o universitate publică (de stat), fondată prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova  nr.537 din 25 septembrie 1991.

De la bun început, scopul instituției noastre  nu se axa doar pe pregătirea  profesională propriu zisă, de specialitate, a studenților,  ci și pe educarea unei noi mentalități în spiritul libertății de gândire și acțiune, al pragmatismului și eficienței vieții.

În toți cei aproape 30 de ani care au trecut, ASEM a evoluat continuu, devenind principala și, pentru moment,  unica instituție  universitară de profil economic din țară, cu un spectru larg de profiluri adiacente (administrație publică, turism, informatică economică, tehnologii ale informațiee, drept etc), reprezentând un complex universitar modern. Iar nivelul înalt al studiilor, cercetările științifice profunde, tendința de perfecționare continuă și abilitatea de adaptare la  cerințele societății  ne-au plasat pe treapta celor mai atractive instituții  de învățământ superior din Republica Moldova,  cu recunoaștere internațională.

În prezent în ASEM activează 258 de cadre cadre didactice și științifico-didactice (academicieni, doctori habilitați, profesori universitari, doctori în științe, conferențiari universitari), își fac studiile peste 6000 de studenți, inclusiv 159 de studenți străini din 12 state ale lumii.

OFERTA EDUCAȚIONALĂ.

Studiile în ASEM cuprind toate cele trei cicluri - Licență, Masterat și Doctorat, învățământul cu frecvență și frecvență redusă, cu predare în limbile română, rusă, engleză și franceză, și sunt organizate după cum urmează:

 • La Ciclul I, Licență – în cadrul a șase facultăți de profil;
 • La Ciclul II, Masterat – în cadrul Școlii Masterale de Excelență în Economie și Business;
 • La Ciclul III, Doctorat – în cadrul a două școli doctorale: Școala Doctorală ASEM și Școala Doctorală în Drept, Științe Politice și Administrative (în consorțium).
Oferta educațională a ASEM pentru Admiterea 2020, ciclul I, Licență, cuprinde următoarele programe de studii:
Programul de studii „Business și Administrare”

Programul de studii „Business și Administrare” este destinat formării specialiştilor pentru activităţi ce se referă la management, inițierea și administrarea cu succes a afacerilor, precum şi conducerii diferitor subdiviziuni ale organizaţiilor. La nivel de unitate economică specialistul din domeniul Business şi Administrare este cel care trebuie să asigure buna desfăşurare a tuturor activităţilor: planificarea activităţii economice; formarea şi perfecţionarea structurii organizatorice a firmei, asigurarea cu resurse economice, producerea/prestarea serviciilor; vânzările; gestiunea resurselor, funcționarea eficace a sistemelor informațional și decizional; controlul realizării obiectivelor organizaționale, crearea unui climat organizațional pozitiv, constituirea unei echipe productive. În același timp, absolvenţii programului de studii „Business şi Administrare” sunt potenţialii antreprenori care vor crea locuri de muncă şi noi perspective în progresul socio-economic al țării. În acest sens ei vor fi instruiți în identificarea și valorificarea ideilor de afaceri, propagarea și stimularea spiritului întreprinzător.

Absolvenții programului se pot angaja în entități economice şi organizaţii din diverse ramuri ale economiei naţionale și sunt pregătiţi pentru a ocupa posturi cu funcții manageriale atât la nivel de agenţi economici, cu diferite forme de proprietate (de stat, privată sau mixtă), cât şi la nivel naţional.
Absolvenții își pot continua studiile la ciclul II de studii superioare – Masterat.

LIMBA DE INSTRUIRE: Română, Rusă, Engleză
БИЗНЕС И УПРАВЛЕНИЕ
BUSINESS ADMINISTRATION
CALIFICAREA OBȚINUTĂ: Licenţiat în ştiinţe economice
PLANUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT, FORMA ȘI DURATA STUDIILOR:


Programul de studii „Marketing și Logistică”

Programul de studii „Marketing și Logistică” are menirea de a pregăti specialiști pentru activități ce țin de marketing la general, cercetări de marketing, precum și conducerea subdiviziuni de marketing, de vânzări sau logistică ale organizațiilor. La nivel de întreprindere, specialistul din domeniul Marketing și Logistică este cel care trebuie să asigure buna desfășurare a unor activități multiple: cercetarea pieței, a consumatorului și a altor factori ai mediului de marketing; planificarea și realizarea activităților privind politicile de produs, de preț, de plasament și de promovare, implicit a politicii de personal; organizarea departamentului de marketing al întreprinderii, logistica comercială, toate astea prin utilizarea tehnologiilor informaționale și de comunicare de ultimă generație. Ținem să menționăm că, absolvenții domeniului de formare Marketing și Logistică vor fi capabili să activeze atât în firmele comerciale, cât și cele non-profit.

Specialiștii sunt instruiți în vederea realizării de activități de marketing în întreprinderi, organizații și instituții ale statului, prin creare și realizare de programe de marketing, axate spre realizarea obiectivelor organizațiilor; planificarea și realizarea operațiunilor logistice.

Absolvenții programului se pot angaja în întreprinderi și organizați cu diferite forme de proprietate (de stat, privată sau mixtă) din diverse ramuri ale economiei naționale și sunt pregătiți pentru a ocupa funcții de economist; agent de achiziții; logist; agent comercial; specialist marketing și vânzări; specialist comunicare – PR, reclamă și design, digital, organizare evenimente.
Absolvenții își pot continua studiile la ciclul II de studii superioare – Master.

LIMBA DE INSTRUIRE: Română, Rusă
CALIFICAREA OBȚINUTĂ: Licenţiat în ştiinţe economice
PLANUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT, FORMA ȘI DURATA STUDIILOR:


Programul de studii „Achiziții”

Programul de studii „Achiziții” are ca obiectiv formarea specialiștilor în domeniul achizițiilor pentru mediul economic local şi internaţional.
La nivel de întreprindere specialistul din domeniul Achiziții este cel care trebuie să asigure buna desfăşurare a diverselor activităţi cum ar fi: achiziționarea resurselor economice; formarea şi perfecţionarea structurilor organizaționale în domeniul achizițiilor și aprovizionării firmei; planificarea activităţilor de achiziții și aprovizionare; dezvoltarea sistemului informaţional; gestionarea resurselor umane; negocierea în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice și private; asigurarea desfăşurării procedurilor de achiziții în conformitate cu legislația în vigoare; perfectarea documentelor aferente achizițiilor publice și private.

Absolvenții programului se pot angaja în întreprinderi şi organizați din diverse ramuri ale economiei naţionale și sunt pregătiți pentru a ocupa posturi cu funcții manageriale atât la nivel de subdiviziuni și de agenți economici, cu diferite forme de proprietate (de stat, privată sau mixtă), cât şi la nivel naţional.
Absolvenții își pot continua studiile la ciclul II de studii superioare – Masterat.

LIMBA DE INSTRUIRE: Română
CALIFICAREA OBȚINUTĂ: Licențiat în ştiinţe economice
PLANUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT, FORMA ȘI DURATA STUDIILOR: învățământ cu frecvenţă – 3 ani
Planul de învățământ


Programul de studii „Servicii Hoteliere, Turism şi Agrement”

Programul de studii Servicii Hoteliere, Turism şi Agrement are scopul de a pregăti specialişti pentru industria turismului și serviciilor hoteliere.

Industria turismului  reprezintă o parte integrantă a economiei mondiale, fiind considerată una dintre cele mai complexe industrii din lume.

Formarea profesională a cadrelor din turism impune utilizarea conceptului de transdisciplinaritate, care implică cunoaşterea fenomenului turistic prin conexiuni disciplinare. Complexitatea abordărilor în cadrul formării profesionale trebuie să permită specialiştilor posedarea cunoştinţelor si abilităţilor la nivelul cerinţelor actuale ale industriei turismului pe plan mondial.

În condiţiile extinderii procesului de globalizare în turism este important ca planurile de studii la specialitate să fie elaborate în conformitate cu concepţiile şi principiile UNESCO privind dezvoltarea durabilă a societăţii umane, care pot fi promovate şi înţelese doar prin sistemul transdisciplinar al învăţământului turistic.

Prestaţia turistică impune cerinţe specifice în formarea cadrelor din domeniu, ceea ce implică o abordare holistică, netradiţională, în obţinerea continuă de abilităţi profesionale.

Programul de studii are scopul de a pregăti specialişti pentru activităţile de administrare şi conducere a întreprinderilor din industria hotelieră, a companiilor turoperatoare, a agenţiilor de turism, a stațiunilor de agrement.

La nivelul întreprinderilor din industria turismului și serviciilor hoteliere specialiştii din cadrul domeniului Servicii hoteliere, turism şi agrement sunt responsabili pentru buna desfăşurare a tuturor activităţilor: organizarea procesului de elaborare a produselor turistice, vânzarea şi distribuţia produselor turistice, elaborarea itinerariilor în turismul intern şi internaţional, conducerea departamentelor funcţionale în hoteluri (vânzări, front-oficce, personal ş.a.) 

Totodată, absolvenţii domeniului  de formare profesională  Servicii Hoteliere, Turism şi Agrement sunt potenţialii antreprenori care vor crea locuri de muncă şi noi perspective pentru dezvoltarea turismului, serviciilor hoteliere şi serviciilor de agrement.

Absolvenţii programului Servicii hoteliere, turism şi agrement sunt pregătiţi pentru organizarea, planificarea şi conducerea activităţii atât la nivelul întreprinderilor din industria turismului cât şi la nivel naţional: specialişti capabili să elaboreze politici şi strategii de dezvoltare economică durabilă a turismului, proiecte de amenajare turistică teritorială, documente normative din domeniul serviciilor hoteliere.
Absolvenţii îşi pot continua studiile la ciclul II de studii superioare – Masterat.

LIMBA DE INSTRUIRE: Romană, Rusă, Engleză, Franceză
CALIFICAREA OBŢINUTĂ: Licenţiat în servicii publice
PLANUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT, FORMA ȘI DURATA STUDIILOR:


Programul de studii „Merceologie şi Comerţ”

Programul de studii „Merceologie şi Comerţ” este destinat formării specialiştilor pentru activităţi ce se referă la managementul activităţii comerciale, organizarea achiziționării și comercializării mărfurilor alimentare și nealimentare. Conform acestui program de studii, specialistul se pregăteşte pentru următoarele tipuri de activităţi:

 1. studierea şi analiza sortimentului produselor în sfera producerii şi în sfera circulaţiei mărfurilor;
 2. studierea şi analiza nivelului calităţii produselor în sfera producerii şi în sfera circulaţiei mărfurilor;
 3. determinarea, aprecierea şi estimarea nivelului calităţii produselor în sfera producerii şi în sfera circulaţiei mărfurilor;
 4. studierea, estimarea şi determinarea volumului cererii de mărfuri a consumatorilor;
 5. organizarea şi desfăşurarea comercializării şi promovării mărfurilor pe piaţă;
 6. organizarea şi efectuarea păstrării mărfurilor.

La finele studiilor, în baza acestui program, tânărul specialist va poseda un volum amplu de cunoştinţe pentru a activa în domeniile evaluării calităţii şi sortimentului produselor în sfera producerii  şi în sfera circulaţiei mărfurilor pentru satisfacerea necesităţilor producătorului şi comerţului şi cerinţelor consumatorului.

Absolvenții programului se pot angaja în întreprinderi şi organizaţi din diverse ramuri ale economiei naţionale și sunt pregătiţi pentru a ocupa posturi cu funcții manageriale atât la nivel de subdiviziuni și de agenţi economici, cu diferite forme de proprietate (de stat, privată sau mixtă), cât şi la nivel naţional. Absolvenții își pot continua studiile la ciclul II de studii superioare – Master.

LIMBA DE INSTRUIRE: Română, Rusă, Engleză
CALIFICAREA OBȚINUTĂ: Licenţiat în ştiinţe economice
PLANUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT, FORMA ȘI DURATA STUDIILOR:

<

Programul de studii „Tehnologia şi Managementul Alimentaţiei Publice”

Programul de studii „Tehnologia şi Managementul Alimentaţiei Publice” are misiunea de a pregăti specialişti capabili să asigure conceperea şi industrializarea produselor alimentaţiei publice competitive pe piaţă şi este orientat spre:

 • promovarea şi valorificarea tehnologiilor moderne în alimentaţia publică;
 • elaborarea şi promovarea noilor produse alimentare;
 • asigurarea unui design contemporan al produselor;
 • un management eficient în organizarea proceselor de producţie şi de deservire a consumatorilor;
 • asigurarea securităţii şi inocuităţii produselor alimentaţiei publice.

La nivel de întreprindere specialistul din domeniul Tehnologia produselor alimentare este cel care trebuie să asigure buna desfăşurare a tuturor activităţilor: achiziţionarea resurselor economice, producerea / prestarea serviciilor; vânzările; planificarea activităţii economice; dezvoltarea sistemului informaţional; gestionarea resurselor umane.

Absolvenții programului se pot angaja în întreprinderi şi organizaţi din diverse ramuri ale economiei naţionale și sunt pregătiţi pentru a ocupa posturi cu funcții manageriale atât la nivel de subdiviziuni și de agenţi economici, cu diferite forme de proprietate (de stat, privată sau mixtă), cât şi la nivel naţional. Absolvenții își pot continua studiile la ciclul II de studii superioare – Master.

LIMBA DE INSTRUIRE: Română, Rusă.
CALIFICAREA OBȚINUTĂ: Licenţiat în Tehnologii de fabricare şi prelucrare
PLANUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT, FORMA ȘI DURATA STUDIILOR:


Programul de studii „Economie Generală”

Programul de studii „Economie Generală” este destinat formării specialiştilor necesari pentru toate domeniile economiei. Programul urmăreşte dezvoltarea gândirii economice, orientate spre soluţionarea de probleme ale economiei reale, luarea deciziilor și promovarea politicilor corecte pentru o activitate eficientă, prin dezvoltarea capacităţilor analitice şi a creativităţii. Programul conţine discipline economice fundamentale  şi discipline specializate ce țin strict de specialitate, toate fiind focusate pe crearea unui sistem complex de cunoştinţe în domeniul economic. Programul cuprinde diverse discipline, toate fiind focusate pe dezvoltarea competenţelor cheie necesare specialistului în domeniul Economie Generală. Disciplinele incluse în program te vor ajuta să înţelegi principiile de funcţionare a economiei şi să generezi soluţii atât pentru întreprinderi la nivel microeconomic cât şi pentru economia naţională, la nivel macroeconomic. Pe parcursul studiilor vei fi implicat în activităţi reale din cadrul companiilor, ceea ce-ţi va permite să verifici în practică cunoştinţele şi să aplici competenţele obținute.  Absolvenții specialității sunt pregătiți pentru  activităţi economice din orice domeniu, ramură, nivel, consilier/expert/inspector în instituţii publice; profesor de economie, cercetător economist; referent, consultant pe probleme economice în sectorul privat, specialist,/expert în instituţii financiare, este pregătit pentru inițierea și administrarea cu succes a propriei afaceri, monitorizarea cu success a diferitor subdiviziuni ale companiilor,etc.

La nivel de unitate economică specialistul din domeniul „Economie Generală”  va  asigura desfăşurarea cu succes a tuturor activităţilor: elaborarea de strategii și planificarea activităţii economice; asigurarea cu resurse economice, gestiunea resurselor, funcționarea eficace a sistemelor informaționale și decizionale; crearea unui climat organizațional eficient, evaluarea rezultatelor, perspectivelor și a costurilor activițății economice, estimarea riscurilor și incertitudinilor și luarea deciziilor în vederea reducerii acestora. În același timp, absolvenţii programului de studii „Economie Generală” sunt viitorii antreprenori care vor crea locuri de muncă şi vor programa activități cu o valoare adăugată și o eficiență sporită.

Absolvenții programului se pot angaja în entități economice şi organizaţii din diverse ramuri ale economiei atât la nivel naţional cât  și internațional, sunt pregătiţi pentru a efectua activități ce țin de domeniul economiei atât la nivel de microeconomic cât și la nivel macroeconomic, indiferent de forma de proprietate .
Absolvenții își pot continua studiile la ciclul II de studii superioare – Masterat.

LIMBA DE INSTRUIRE: Română, Rusă
CALIFICAREA OBȚINUTĂ: Licenţiat în ştiinţe economice.
Durata studiilor depinde de forma de studii pe care o alegi.
Forma de studii selectată nu diferă prin conţinuturile programului.
PLANUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT, FORMA ȘI DURATA STUDIILOR:


Programul de studii „Drept”

Programul de studii „Drept” este destinat formării specialiştilor în domeniul „Drept”, cu orientare pe rezolvarea de probleme atât în cadrul ramurilor de drept privat (civil, comercial, muncii, proprietății intelectuale, etc.), cât și de drept public (financiar, fiscal, penal, etc.). La finalizarea studiilor absolventul este competent să culeagă date şi informaţii referitoare la o problemă concretă, să interpreteze actele normative şi să soluţioneze probleme de ordin practic, să elaboreze judecăţi bazate pe cunoaşterea problemelor de drept etc.

Programul oferă posibilitatea dezvoltării tinerilor în spirit juridic și economic, astfel încât studenții și absolvenți să se poată integra cu ușurință în câmpul muncii, să poată aplica pentru diverse stagii internaționale (stagii la companii de consultanță juridică internaționale, stagii în cadrul instituțiilor UE). Absolvenții ASEM au avantajul de a se putea integra ușor nu doar în cadrul structurilor juridice, dar și în instituțiile financiare, administrația autorităților publice etc.

Continuarea studiilor este asigurată prin programele de master: Drept economic, Drept în afaceri, Drept financiar-fiscal, Drept și proceduri vamale.

Absolvenții programului se pot angaja în calitate de: jurist/consultant juridic; magistrat, grefier, asistent judiciar; inspector de poliție, avocat, notar în baza licenței; membru în organele specializate privind soluţionarea litigiilor economice; ofițer de investigații (MAI, SIS); personal de asistență al procurorilor.
Absolvenții își pot continua studiile la ciclul II de studii superioare – Masterat.

LIMBA DE INSTRUIRE: Română, Rusă
CALIFICAREA OBȚINUTĂ: Licenţiat în drept
PLANUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT, FORMA ȘI DURATA STUDIILOR:


Programul de studii „Administrația Publică”

Programul de studii „Administrația Publică” este destinat formării specialiştilor cu competente profesionale multiple, necesare activităţii sistemului administrativ din Republica Moldova.

La finalizarea studiilor absolventul va avea abilitatea de fi competent de elaborarea, examinarea și adoptarea deciziilor privind activitatea administrativă, identificarea, analizarea și rezolvarea a problemelor din administrația publică, aplicarea diverselor metode eficiente de control a activității administrative; formularea soluțiilor de eficientizare a activităţii administraţiei publice atât la nivel central, cât şi la nivel local.

Absolvenții programului se pot angaja în calitate de: funcționar public, specialist, expert în administraţia publică locală şi centrală, specialist în domeniul resurselor umane, specialist în domeniul relaţiilor publice, elaborator de politici publice, specialist în domeniul organizării și prestării serviciilor publice, specialist în domeniul documentării administrative, manager de proiecte în administrația publică, consilier în administrația publică; referent în probleme administrative.
Absolvenții își pot continua studiile la ciclul II de studii superioare – Masterat.

LIMBA DE INSTRUIRE: Română, Rusă
CALIFICAREA OBȚINUTĂ: Licenţiat în științe politice
PLANUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT, FORMA ȘI DURATA STUDIILOR:


Programul de studii „Asistență Socială”

Programul de studii „Asistență Socială” are drept obiectiv formarea asistenţilor sociali capabili să satisfacă necesitățile în acordarea serviciilor specializate de protecție socială persoanelor, familiilor, grupurilor, comunităților aflate în dificultate, care din motive de natură economică, socială, biologică sau psihologică nu au posibilitate de a-şi realiza prin efort propriu un mod decent de viață.

La finalizarea studiilor absolventul va avea abilitatea de diagnosticare a problemelor sociale şi de identificare a nivelului de vulnerabilitate socială a beneficiarului sistemului de asistență socială, de relaționare dintre membrii comunității, de intervenție în situații de risc şi de referire către instanțele abilitate.

Absolvenții programului se pot angaja în calitate de: asistent social, asistent sociali comunitari (în cadrul primăriei), expert social, asistent social supervizor, specialist în probleme sociale, consultant/executor în instituții prestatoare de servicii de asistență socială, consilier local, consultant în organizații neguvernamentale, specialist în serviciul personal, specialist în relații cu publicul.
Absolvenții își pot continua studiile la ciclul II de studii superioare – Masterat.

LIMBA DE INSTRUIRE: Română
CALIFICAREA OBȚINUTĂ: Licenţiat în asistență socială
PLANUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT, FORMA ȘI DURATA STUDIILOR:

 • învățământ cu frecvenţă – 3 ani
  • Planul de învățământ Rom
 • învățământ cu frecvenţă redusă – 4 ani
  • Planul de învățământ

Programul de studii „Managementul Resurselor Umane”

Programul de studii „Managementul Resurselor Umane” are drept obiectiv formarea specialiștilor pentru administrarea eficientă a diferitor activităţi specifice managementului resurselor umane şi anume: elaborarea şi implementarea strategiilor şi politicilor de resurse umane, analiza şi evaluarea posturilor de muncă, recrutarea şi selecţia resurselor umane, salarizarea angajaţilor etc.

Absolvenții programului se pot angaja în diverse instituții publice, cum ar fi: întreprinderi private sau publice din diferite ramuri ale economiei naţionale; instituţii ale administraţiei publice centrale şi locale; institute de cercetări ştiinţifice; asociaţii şi instituţii publice.

LIMBA DE INSTRUIRE: Română
CALIFICAREA OBȚINUTĂ: Licenţiat în economie
PLANUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT, FORMA ȘI DURATA STUDIILOR:


Programul de studii “Contabilitate”

Programul de studii “Contabilitate” are drept obiectiv formarea de specialiști calificați în domeniul contabilității, auditului și analizei economice. Or, programul este conceput din perspectiva  de a oferi studenților și viitorilor specialiști un avantaj competitiv pe piața munii și abilități din viața reală pentru o varietate de roluri contabile pentru a putea construi cariera profesională în sectorul public, privat și/sau guvernamental.

Absolvenții programului de studii “Contabilitate” pot activa, atât cadrul întreprinderilor private, cât și în cadrul autorităților publice, în calitate: de contabil, contabil-șef, director financiar, auditor intern, stagiar în companii de audit, consultant în domeniul financiar-contabil, analist financiar, inspector fiscal, etc. Cariera unui specialist în contabilitate se construiește, de asemenea, fie ca angajat al unei firme de contabilitate, fie ca contabil Freelancer, fie ca angajat într-o companie de audit cu renume sau, de ce nu, fondator al propriei firme de contabilitate. Se poate specializa fie pe orizontală, adică pentru un anumit tip de întreprinderi (IMM, companii agricole, producătoare, de comerț, de construcții, de prestări servicii), fie pe verticală (specialist în contabilitatea de gestiune, financiară, salarizare, stocuri, taxe și impozite etc.). Contabilitatea în sine a devenit o afacere.

La finalizarea studiilor la ciclul I Licență, absolvenții pot continua studiile la ciclul II Masterat la unul din programele de Master: Contabilitate și audit; Contabilitate și servicii electronice asociate; Finanțele și Contabilitatea firmei.

LIMBA DE INSTRUIRE: Română, Rusă.
CALIFICAREA OBȚINUTĂ: Licențiat în științe economice
PLANUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT, FORMA ȘI DURATA STUDIILOR:


Programul de studii “Finanțe și Bănci”

Programul de studii “Finanțe și Bănci” este destinat formării specialiştilor  pentru economia autohtonă și industria financiară națională și internațională. În cadrul acestui program veți obține cunoștințe fundamentale  în domeniul activității bancare, asigurărilor, investițiilor, fiscalității, finanțelor publice, finanțelor corporative, piețelor de capital, finanțelor individuale etc. Veți învăța modul în care companiile își procură și gestionează capitalurile, fundamentarea și aplicarea strategiilor financiare în sectorul public și privat, instituțiile care monitorizează și reglementează fluxurile financiare, utilizarea instrumentelor financiare, condițiile economice care le influențează și multe altele. Metodele interactive aplicate în cadrul instruirii vă oferă posibilitatea aprofundării practice a cunoștințelor acumulate. Stagiul de practică obligatoriu realizat în cadrul instituțiilor financiare și de credit, entități economice, bănci, societăți de asigurări și instituții publice contribuie la consolidarea cunoștințelor acumulate.

Programul de licență „Finanțe și Bănci” asigură o formare profesională de nivel înalt, oferind cunoștințele necesare pentru ca absolvenții acestuia  să devină specialiști capabili să genereze soluții inovative, să aplice rezultatele studiilor la provocările mediului de afaceri și să le disemineze în scopul dezvoltării economiei bazate pe cunoaștere. 

Absolvenții programului se pot integra cu succes pe piața muncii din țară și străinătate în cadrul Băncii Naționale din Moldova, Ministerului Finanțelor, Ministerului Economiei și Infrastructurii, Comisiei Naționale a Pieței Financiare, Curții de Conturi a Republicii Moldova,  Serviciului Fiscal de Stat, Serviciului Vamal, băncilor comerciale, companiilor de asigurări și reasigurări, companiilor de audit international, corporațiilor naționale și internaționale.

Absolvenții își pot continua studiile la ciclul II de studii superioare – Masterat la următoarele programe: Administrare Bancară, Administrare Financiar-Bancară (cu predare în limba engleză), Finanțe Publice și Fiscalitate, Finanțe Corporative și Asigurări, Finanțele și Contabilitatea Firmei.

LIMBA DE INSTRUIRE: Română, Rusă, Engleză
CALIFICAREA OBȚINUTĂ: Licenţiat în ştiinţe economice
PLANUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT, FORMA ȘI DURATA STUDIILOR:


Programul de studii “Economie Mondială și Relații Economice Internaționale”

Programul de studii “Economie Mondială și Relații Economice Internaționale” este destinat formării specialiștilor în domeniul Economiei Mondiale și Relațiilor Economice Internaționale, capabili să se adapteze la exigențele și schimbările dinamice ale mediului economic național și internațional. La finalizarea programului, absolvenții obțin competențe de organizare și gestionare a activității economice externe a companiilor, structurilor departamentale sau ministeriale, dar și abilitățide coordonare a activității de internaționalizare a companiilor autohtone, de gestionare a resurselor umane, materiale și financiare în cadrul întreprinderilor și a instituțiilor cu activitate externă, de negociere a acordurilor și contractelor cu parteneri din străinătate.

Posibilități de angajare: Există o cerere mare pentru absolvenți cu o cunoaștere aprofundată a economiei mondiale și a relațiilor economice internaționale. Acest program vă oferă oportunități de carieră excelente, cum ar fi în astfel de instituții, organizații si companii precum:

 • Instituții și organizații europene și internaționale
 • Misiuni diplomatice și reprezentanțe comerciale în străinătate
 • Mediul guvernamental (ministere, departamente, agenții de stat)
 • Companii care desfăşoară activități pe plan național și internațional
 • Serviciul vamal (specialist în activitatea vamală, broker vamal)
 • Firme de consultanță și management de proiecte
 • Organizații non-guvernamentale etc.

LIMBA DE INSTRUIRE: Română, Rusă, Engleză, Franceză
CALIFICAREA OBȚINUTĂ: Licenţiat în ştiinţe economice
PLANUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT, FORMA ȘI DURATA STUDIILOR:


Programul de studii “Tehnologia Informației”

Programul de studii “Tehnologia Informației” prevede pregătirea specialistului de înaltă calificare instruit ca inginer, pregătit pentru realizarea tuturor etapelor ciclului de viața a tehnologiilor informaționale, a aplicațiilor si sistemelor informatice, necesare pentru perfecționarea proceselor de gestiune a unităților social-economice de diferite niveluri de ierarhie. Specialistul este pregătit pentru următoarele tipuri de activități: elaborarea, dezvoltarea, implementarea si mentenanța de tehnologii si instrumente software de operare eficienta cu informațiile, inclusiv pentru înregistrarea, stocarea, regăsirea, procesarea, transmiterea si redarea acestora.

Domeniul de specializare cuprinde funcțiile ce țin de asigurarea condițiilor informaționale de eficientizare a diverselor procese economice si sociale, ce au loc în societate atât la nivel micro-, cât si la nivel macroeconomic, în baza creării, dezvoltării, menținerii si utilizării suportului informatic al acestora.

De rând cu o bună parte a activităților, aferente specialităților Informatică și Informatică aplicată, specialitatea cuprinde, deasemenea, elaborarea/ dezvoltarea/ implementarea/ mentenanța de aplicații si mijloace informatice încorporate în cele mai diverse echipamente, cum ar fi: obiectele Internet (Internet objects) – diverse dispozitive fizice si virtuale, conectate la Internet cu facilitați de procesare a datelor, automobile, telefoane mobile, echipamente de uz casnic, strunguri, linii automate, etc.
Absolvenții își pot continua studiile la ciclul II de studii superioare – Masterat.

LIMBA DE INSTRUIRE: Română, Rusă
CALIFICAREA OBȚINUTĂ: Inginer licențiat
PLANUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT, FORMA ȘI DURATA STUDIILOR:


Programul de studii „Securitatea Informațională”

Programul de studii „Securitatea Informațională” prevede pregătirea specialistului de înaltă calificare instruit ca inginer, pregătit pentru realizarea soluțiilor de proiect, orientate la asigurarea securității informaționale a USE, în special în condițiile utilizării tehnologiilor informaționale moderne. El va estima nivelul de securitate informațională a întreprinderii; va elabora politici de securitate a sistemelor informaționale; va evalua riscurile legate de utilizarea tehnologiilor informaționale ale întreprinderii; va propune căi, mecanisme și instrumente eficiente de asigurare a securității informaționale ale organizației; va alege si implementa mecanismele de preîntâmpinare a accesului neautorizat la resursele informaționale; formula soluții de proiectare eficientă a aplicațiilor și sistemelor informatice; elabora aplicații securizate, conform recomandărilor standardelor internaționale de securitate.

Absolvenții acestui program de studii pot fi angajați în întreprinderi și organizații din diverse ramuri ale economiei naționale, îndeosebi la funcții ce presupun activități ce țin de securitatea informațională.
Absolvenții își pot continua studiile la ciclul II de studii superioare – Masterat.

LIMBA DE INSTRUIRE: Română, Rusă
CALIFICAREA OBȚINUTĂ: Inginer licenţiat
PLANUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT, FORMA ȘI DURATA STUDIILOR:


Programul de studii „Cibernetică și Informatică Economică”

Programul de studii „Cibernetică și Informatică Economică” prevede pregătirea specialistului de înaltă calificare de înaltă calificare instruit ca economist-analist în problemele de dirijare, luarea deciziilor în sfera economico-socială cu utilizarea nemijlocită a instrumentarelor moderne, a noilor tehnologii informaționale, precum și ca specialist în informatizarea unităților economice, în activitatea unităților economice din domeniul informaticii.

Specialistul este pregătit pentru următoarele tipuri de activități:

 • cercetarea, modelarea si eficientizarea proceselor economico-sociale;
 • organizarea expertizelor, pregătirea alternativelor de decizii și selectarea fundamentată a deciziilor pentru activități economice; elaborarea alternativelor si realizarea deciziilor în domeniul informatizării și activităților informatice ale unităților social-economice (USE);
 • business-ului informatic, informatizarea USE, inclusiv aspectele ce țin de gestiunea, elaborarea, proiectarea, implementarea si exploatarea produselor si sistemelor informatice.

Programul oferă cunoştinţe economice temeinice pentru înţelegerea proceselor economice, cunoştinţe în domeniul ciberneticii pentru cercetarea şi orientarea raţională a proceselor economice şi cunoştinţe în domeniul informaticii pentru susţinerea eficientă asistată de calculator a diverselor procese decizionale aferente atât la nivel micro-, cât şi la cel macroeconomic.
Absolvenții își pot continua studiile la ciclul II de studii superioare – Masterat.

LIMBA DE INSTRUIRE: Română, Rusă
CALIFICAREA OBȚINUTĂ: Licenţiat în ştiinţe economice
PLANUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT, FORMA ȘI DURATA STUDIILOR:


Programul de studii „Informatică aplicată”

Programul de studii „Informatică aplicată” este destinat pregătirii informaticienilor aplicativi de înaltă calificare în informatizarea societății cu utilizarea instrumentarelor și mijloacelor informatice moderne. Specialitatea Informatica aplicată integrează cunoștințele în informatică (metodologii, tehnologii, instrumentare, sisteme de gestiune a bazelor de date, rețele informatice, aplicații și sisteme informatice) cu cunoașterea avansată a domeniului de aplicație (obiecte, procesele, activități în societate). Specialistul în Informatica aplicată trebuie să posede cunoștințe temeinice privind modelarea informațională a diverselor obiecte, procese și activități în societate și cunoștințe în domeniul informaticii pentru susținerea eficientă asistată de calculator a proceselor și activităților în cauză.

Programul va dezvolta la studenți așa competențe-cheie generice ca: Competența de rezolvare a problemelor; Spirit de inițiativă; Gândire critică și strategică; Competența de muncă în echipă; Competența de învățare; Creativitate; Competența de comunicare utilizând și o limbă străină; Înțelegere pentru culturile și obiceiurile altor popoare.

Absolvenții programului se pot angaja în întreprinderi, organizații și instituții din diversele sectoare economice și sunt pregătiți pentru a ocupa posturi cu funcții ce țin de:

 • cercetarea, modelarea informațională și eficientizarea diverselor obiecte, procese și activități în societate în baza aplicării reușite a mijloacelor informatice moderne;
 • elaborarea, implementarea, exploatarea, mentenanța și dezvoltarea aplicațiilor și sistemelor informatice;
 • coordonarea activităților cu informatizarea societății.

Absolvenții își pot continua studiile la ciclul II de studii superioare – Masterat.

LIMBA DE INSTRUIRE: Română, Rusă
CALIFICAREA OBȚINUTĂ: Licențiat în informatică //inginerie
PLANUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT, FORMA ȘI DURATA STUDIILOR:


Programul de studii „Econometrie și Statistică Economică”

Programul de studii „Econometrie și Statistică Economică” este destinat formării specialiștilor capabili să explice și să prognozeze procese, fenomene și tendințe economice prin intermediul datelor statistice, procesul didactic fiind focusat pe dezvoltarea abilităților în domeniul economiei, statisticii, calculelor actuariale și tehnologiilor informaționale.

La finalizarea studiilor absolvenții sunt capabili să interpreteze datele cu referire la activitatea companiilor, a piețelor și a economiei naționale, în întregime, să explice și să anticipeze procese economice utilizând instrumentarului matematic, să elaboreze modele econometrice pentru soluționarea problemelor economice.

Aflându-se la interferența dintre economie, matematică și statistică, programul este orientat pe dezvoltarea competențelor analitice și de cercetare, care sunt solicitate tot mai mult de economia reală.

Programul este o noutate pe piața educațională din țară, oferta ASEM fiind un răspuns la solicitările instituțiilor publice și a companiilor mari, care sunt în căutare de specialiști în domeniu.

Pe durata programului, studenții sunt implicați în elaborarea proiectelor pentru economia reală, gestionate de către cadrele didactice și/sau companiile specializate în domeniu.

Pe durata studiilor în ASEM, studenții pot beneficia de programe de mobilitate academică în universități de peste hotare.
Continuarea studiilor în domeniu este asigurată de programul de masterat Actuariat și riscul în afaceri la Școala de Excelență în Economie și Business ASEM.

LIMBA DE INSTRUIRE: Română
CALIFICAREA OBȚINUTĂ: Licenţiat în ştiinţe economice
PLANUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT, FORMA ȘI DURATA STUDIILOR:


Actele necesare pentru participare la concursul de Admiterea-2020 în ASEM

Înscrierea candidaților în vederea participării la concurs se desfășoară online, iar dosarul de concurs va cuprinde următoarele acte scanate:

 1. copia scanată a buletinului de identitate (pașaportului);
 2. actul de studii (inițial scanat, ulterior în original), cu anexa respectivă (absolvenții liceelor din România și alte state, promoția din anul admiterii, prezintă certificatul de studii, cu notele obținute la examenele de bacalaureat și situația școlară pe anii de studii, urmând ca diploma de bacalaureat să fie prezentată ulterior);
  Deținătorii diplomelor de studii medii profesionale (colegiu) și a diplomelor de licență vor depunde online, doar copiile scanate ale actului de studiu, urmând ca suplimentul la diplomă să fie depus doar în original împreună cu actul de studiu în original.
 3. diplomele de gradul I-III, obținute de către candidați la concursurile școlare republicane sau internaționale, la disciplinele de studiu, precum și diplomele ce atestă participarea la diferite concursuri (olimpiade), expoziții etc., organizate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării sau de ministerele de resort (dacă acestea există);
 4. 4 fotografii 3x4 cm (se prezintă doar cu actele în original);
 5. adeverința eliberată de organul teritorial de tutelă și curatelă, pentru copiii rămași fără ocrotire părintească (la necesitate);
 6. certificatul care confirmă că unul din părinții candidatului a participat la acțiunile militare pentru apărarea integrității și independenței Republicii Moldova sau în războiul din Afganistan ori la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobîl, eliberat de organele abilitate; adeverință care confirmă participarea candidatului la operațiunile militare post-conflict cu caracter umanitar în Irak (la necesitate);
 7. certificatul despre componența familiei și copiile certificatelor de naștere ale fraților/surorilor (pentru candidații care provin din familii cu patru și mai mulți copii) (la necesitate);
 8. confirmarea apartenenței la familii de romi (la necesitate);
 9. copia Certificatului de naştere al unuia din părinți, pentru Cetățenii statelor membre ale C.S.I. și ai țărilor baltice, cetățenii străini, originari din Republica Moldova, și reprezentanții diasporei moldovenești de peste hotare;
 10. alte cate confirmative a opțiunilor de participare la concurs (diplome etc.).

Cum să depui online Dosarul pentru participare la Admiterea-2020 în ASEM

 • pretendentul la studii accesează site-ul old.ase.md;
 • se apasă banerul „Admiterea 2020. Depunerea dosarelor online” și se ajunge pe pagina de selectare a ciclului și formei de studii solicitate:
 • se selectează ciclul și forma de studii prin apăsarea butonului respectiv: „Ciclul I, Licență învățământ cu frecvență la zi” sau „Ciclul I, Licență învățământ cu frecvență redusă” (după caz);
 • se completează datele din formularul cererii: numele, prenumele, datele din buletin, date pentru contact (nr. telefon/email), adresa domiciliului, datele diplomei de absolvire a instituției;
 • se selectează categoria specială pentru înscrierea la cota de 15% din numărul total de locuri cu finanțare bugetară (la solicitarea candidaților);
 • se selectează specialitățile pentru care optează candidatul în vederea participării la concurs (una, două sau trei, în ordinea preferinței), separat pentru locurile cu finanțare bugetară și pentru locurile în bază de contract, cu achitarea taxei;
 • în baza datelor completate în formular și p. 1.6 și p.2.12 din prezentul Regulament se formează lista actelor ce urmează a fi anexate la cerere, inclusiv cele care confirmă categoria specială (înscrierea la cota de 15%). Încărcarea copiilor scanate a actelor anexate la cerere este obligatorie.
 • se selectează un login și parolă pentru crearea și accesul la „Cabinetul personal” al candidatului;
 • se trece verificarea antibot (Captcha), („Nu sunt un robot”);
 • se apasă butonul „Depune cererea”. Datele din formular sunt validate pe serverul ASEM. Dacă datele trec validarea, cererea se înregistrează. În caz contrar, erorile sunt semnalate, iar după corectarea acestora și testarea repetată antibot, se apasă butonul „Depune cererea”;
 • după finalizarea cu succes a procedurii de depunere a cererii și încărcării documentelor anexate, se va genera un mesaj prin care candidatul va fi informat că cererea este procesată reușit.

În cazul apariției unor dificultăți în legătură cu depunerea dosarului în regim online, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau la numărul de telefon 060434344.

În cazul în care candidatul la studii nu dispune de mijloacele digitale necesare pentru înscrierea online la concursul de admitere, ca excepție, se permite prezența fizică în Comisia de Admitere ASEM pentru depunerea dosarului, în baza unei programări preventive la adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau la numărul de telefon 060434344.


ASEM în imagini

 • Up Next Prezentarea generală ASEM
 • Up Next Academia de Studii Economice a Moldovei - 25 ani
 • Up Next Academia de Studii Economice a Moldovei
 • Up Next ASEM - Universitate angajată în Viitor!
 • Up Next ASEM-25 de ani
 • Up Next Promo ASEM
 • Up Next Inaugurarea noului bloc de studii
 • Up Next Havuzul cunoștințelor ASEM
 • Up Next Codul de etică universitară la ASEM
 • Up Next Alege cariera în IT la ASEM
 • Up Next Studii în domeniul Securității Informaționale
 • Up Next Facultatea Business și Administrarea Afacerilor
 • Up Next Facultatea Relații Economice Internaționale
 • Up Next Studii în domeniul Finanțelor la ASEM
 • Up Next Studii în domeniul Alimentației Publice la ASEM
 • Up Next Concursul tinerilor bucătari
 • Up Next Miss ASEM - 2013
 • Up Next Corul "Cantabile" ASEM - Heal the world
 • Up Next ASEM, noua campioana la baschet feminin.
 • Up Next Echipa de rugby - Sporting ASEM
 • Up Next Top 10 cei mai buni studenţi de la ASEM
 • Up Next Cel mai bun student la ASEM
© 2024 Academia de Studii Economice a Moldovei. Toate drepturile rezervate. Webmaster