Dacă studii economice - atunci la ASEM
VINO la ASEM, FII STUDENTUL NOSTRU!

Rector, Grigore Belostecinic
dr. hab., prof. univ.,
academician.
Dragi prieteni,

Începând cu anul 1991, anul declarării Independenței, Republica Moldova a pornit pe drumul anevoios al transformărilor politice, economice și sociale. În condițiile economiei de piață, ce s-au impus ca o legitate obiectivă a istoriei, și după desființarea Uniunii Sovietice, țara noastră s-a constituit ca stat pornind, practic, de la un nou început. În această situație, dezvoltarea economiei naționale devenise condiția primordială pentru fortificarea statalității și securității tarii. În actualele realități, s-a impus necesitatea deschiderii unei instituții de învățământ superior, care să facă față exigențelor economiei de tranziție și, în primul rând, să pregătească specialiști de calificarea adecvată noilor cerințe ale mediului economic.

La 25 septembrie 1991, conform Hotărârii nr. 537 a Guvernului Republicii Moldova, a fost înființată Academia de Studii Economice din Moldova. Astfel, s-a materializat aspirația multor generații din domeniul științei și învățământului economic, care-și doreau o instituție de învățământ superior independentă. A devenit posibilă și integrarea învățământului economic superior cu procesul de cercetare științifica, precum și integrarea pe verticală a diferitelor nivele de învățământ - preuniversitar, universitar și postuniversitar.

De la bun început, scopul instituției noastre nu se axase doar pe pregătirea profesională propriu-zisă, de specialitate, a studenților, ci și pe educarea unei noi mentalități în spiritul libertății de gândire și acțiune, al pragmatismului și eficientei vieții.

Cu o deosebită plăcere, vreau să menționez faptul că, în toți acești ani, Academia de Studii Economice a evoluat considerabil, devenind principala și, pentru moment, unica instituție universitară de profil economic din țară, reprezentând un complex universitar modern. Nivelul înalt al studiilor, cercetările științifice profunde, tendința de perfecționare continuă și abilitatea de adaptare la cerințele societății ne-au plasat pe treapta celor mai atractive instituții de învățământ superior din Republica Moldova.

O importanță deosebită în activitatea Academiei se acordă relațiilor de colaborare cu alte instituții de învățământ și centre de cercetare din peste 20 de state ale lumii, care au tradiții valoroase în domeniul studiilor și cercetărilor economice. Instituția noastră este membru al Asociației Universităților Francofone (AUF), membru al Rețelei Universităților din Bazinul Marii Negre (BSUN), membru al Rețelei Universităților Inițiativei Central - Europene (CEI University Network). Relațiile cu partenerii noștri au constituit un suport durabil pentru implementarea metodelor performante de predare și promovare a principiilor economiei moderne, iar, în cadrul schimburilor academice, numeroși profesori și studenți au efectuat stagii la universități de prestigiu în străinătate. Un rol aparte revine implementării, în cadrul A.S.E.M., a stipulărilor documentelor de constituire a Procesului de la Bologna, accentul fiind pus pe calitatea studiilor, dezvoltarea cercetărilor științifice și perfecționarea managementului universitar.

Republica Moldova și-a anunțat orientarea strategică spre o eventuală aderare la Uniunea Europeană. Aceasta înseamnă, că universitățile din țara noastră se vor afla pe viitor într-un mediu concurențial puternic, creat prin realizarea spațiului european unic al învățământului superior cu o creștere considerabilă a mobilității academice și oportunități mai mari pentru acei tineri în vederea plecării la studii într-o universitate europeană. Cele indicate mai sus solicită schimbări și perfecționări radicale în sistemul de învățământ superior, inclusiv în cel economic, și va impune elaborarea unor strategii de dezvoltare orientate spre asigurarea și dezvoltarea capacităților de a fi competitive în noile condiții ale mediului educațional.

În încheiere, ne exprimam convingerea că, prin dezvoltarea învățământului și științei economice, prin însușirea acesteia de către toți specialiștii și de marea majoritate a populației, vom putea promova interesul național: dezvoltarea potențialului economic al țării. Știința economică și pregătirea economiștilor trebuie privite ca pârghii principale ale accelerării mersului reformelor. Avem nevoie de o știință economică ce ar reflecta veridic și profund realitățile actuale și de perspectivă ale țării. Este nevoie de o colaborare mai strânsă între universități, instituții de cercetare, agenți economici. A devenit necesară o implicare mai amplă a potențialului științific economic în procesul reformelor. E de datoria noastră comună să ne concentrăm eforturile, pentru a obține fiecare propriul succes și a constitui, astfel, succesul general.