Dacă studii economice - atunci la ASEM
VINO la ASEM, FII STUDENTUL NOSTRU!

Ideea compatibilizării sistemelor de învăţământ din Europa a apărut în anul 1998, cu ocazia Declaraţiei de la Sorbona, în care miniştrii educaţiei din ţările participante îşi confirmă sprijinul în vederea armonizării structurii învăţământului superior, considerându-se că un obstacol important în calea mobilităţii îl constituie diversitatea calificărilor oferite de universităţi.

În anul 1999, miniştrii educaţiei din ţările europene au luat decizii ce vizează procesul educaţional, în ansamblu, desemnând principiile a ceea ce, ulterior, s-a numit „Spaţiul european al învăţământului superior” (Declaraţia de 1a Bologna), iar împreună cu alte documente, adoptate mai târziu, constituie „Procesul de la Bologna”.

Până în prezent, la Procesul de la Bologna, au aderat 45 de ţări. Republica Moldova a aderat la acest for în cadrul Conferinţei de la Bergen, Norvegia (19-20 mai 2005). ASEM intenţionează să participe la constituirea acestui spaţiu, din a cărui componenţă să facă parte şi Republica Moldova, dar, pentru aceasta, este necesară adaptarea învăţământului nostru universitar la exigenţele învăţământului european.
Cu referinţă la Academia de Studii Economice din Moldova, putem menţiona, la acest capitol, următoarele schimbări cu impact pozitiv asupra procesului de studii:

 1. Începând cu anul universitar 2005/2006, admiterea la studii este efectuată în conformitate cu noul Nomenclator al domeniilor de formare profesională/specializări şi noul mod de organizare a învăţământului superior pe cicluri, respectiv, Ciclul I – Licenţă, cu durata de 3-4 ani, ce corespunde unui număr de 180/240 de credite transferabile, şi Ciclul II – Masterat, cu durata 1,5-2 ani, ceea ce corespunde unui număr de 90/120 de credite transferabile.
 2. Din anul universitar 2002/2003, la nivelul întregii instituţii, a început implementarea Sistemului European de Credite Academice Transferabile.
 3. Începând din anul 2005, fiecărui student al ASEM i se eliberează gratuit Suplimentul la Diplomă, în limbile română şi engleză, al cărui conţinut este elaborat în conformitate cu normele europene.
 4. În cadrul ASEM, este implementat Sistemul de Autoguvernare Studenţească, care presupune:
  • implicarea mai activă a şefilor de grupă în procesul de luare a deciziilor şi de organizare a procesului de studii la nivelul grupei academice;
  • constituirea Consiliilor Studenţeşti în cadrul tuturor facultăţilor;
  • constituirea Senatului Studenţesc al ASEM.
 5. Un fapt inedit pentru ASEM îl constituie elaborarea şi înmânarea fiecărui student, la începutul primului an de studii, a „Ghidului studentului”, din care studenţii iau cunoştinţă de toată informaţia necesară pentru întreaga durată a studiilor, inclusiv planul de învăţământ la specialitatea aleasă, regulamentele în vigoare, serviciile prestate de Biblioteca Ştiinţifică a ASEM etc.
 6. În cadrul ASEM, a fost implementat şi funcţionează, de mai mulţi ani, un nou sistem de evaluare a cunoştinţelor studenţilor, care, la calcularea notei generale, ia în consideraţie mai multe componente ponderate, precum rezultatele testărilor pe parcursul semestrului, reuşita curentă şi testul (examenul) final.
 7. În vederea îmbunătăţirii calităţii procesului de studii, periodic, sunt organizate sondaje de opinii în rândurile studenţilor, iar, mai recent, a fost implementată procedura de evaluare a calităţii predării cursurilor (aprecierea profesorilor de către studenţi).
 8. În martie 2009, ASEM a obţinut certificatul de implementare a sistemului de management al calităţii conform standardelor internaţionale ISO 9001-2008.
 9. Pe parcursul ultimilor ani, ASEM şi-a extins considerabil participarea la diverse reţele universitare internaţionale.

Perioada care urmează prefigurează pregătirea ASEM-ului pentru acreditarea externă de către Asociaţia Europeană a Universităţilor (EUA), Asociaţia Europeană pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior (ENQA) sau altă structură abilitată.

Constituirea Procesului de la Bologna

Constituirea Procesului de la Bologna