Academia de Studii Economice a Moldovei
Facultatea "Economie Generală și Drept"

Date de contact

 

MD-2012, Chișinău, R. Moldova
str. Bănulescu-Bodoni, 61,
bloc A, birou 610-611

 
egd@ase.md

 
 (22) 402 776
(22) 402-713
Veaceslav ZAPOROJAN

Decan, Veaceslav ZAPOROJAN
Facultatea „Economie Generală şi Drept”

Facultatea „Economie Generală şi Drept" a fost creată la 1 septembrie 2002, în urma reorganizărilor ce au avut loc în cadrul ASEM. Facultatea a fost fondată, având la bază următoarele catedre „Economie Generală” „Management social”, „ Instruire economică” şi „Drept”. Ulterior, catedra „Drept” a fost reorganizată, în baza căreia au fost create două catedre noi „Drept Privat” și „Drept Public”. De asemenea, putem menționa că, în această perioadă de timp, catedra „Economie Generală”a fost reorganizată în catedra „Teorie Economică și Politici Economice”, iar catedra „Instruire Economică” – în catedra „Comunicare Economică și Didactică”.

Primul decan al Facultăţii „Economie Generală şi Drept” a fost Dl Constantin Matei, doctor habilitat în geografie, profesor universitar. În perioada 2003 - 2014, funcţia de decan a deținut-o dl Dorin Vaculovschi, doctor în economie, conferențiar. Universitar, În perioada 2014-2020, decan al facultății a fost dl Alic Bîrcă, doctor habilitat în economie, profesor universitar. Începînd cu iunie 2020 decan al facultății a fost ales prin decizia Senatului ASEM, dl Veaceslav ZAPOROJAN, doctor în drept, confererențiar universitar.

Facultatea de Economie Generală şi Drept este o facultate cu un spectru larg de specializare şi pregătire a cadrelor în cele mai diverse domenii ale economiei naţionale, dar și specialiști în domeniul jurisprudenței. Baza tuturor specialităţilor şi specializărilor o constituie pregătirea fundamentală economică și juridică, precum şi specializarea în domeniile corespunzătoare. Metodologiile, instrumentele şi tehnicile de acţiune şi comunicare constituie substanţa diferitelor discipline universitare, incluse în planurile de învăţământ de la ciclurile I şi II. Asimilarea lor de către studenţii Facultăţii de Economie Generală şi Drept le conferă abilităţi şi competenţe, astfel ca după absolvire să devină specialişti în economie, politici economice, analize economice, drept, evaluarea riscului, administraţia publică, asistența socială, managementul resurselor umane, politici publice şi comunicare economică.

Obiectivele Facultății

Pentru îndeplinirea misiunii sale, Facultatea de Economie Generală şi Drept îşi propune realizarea următoarelor obiective strategice:

  • Consolidarea specializării existente, adaptarea la cerinţele pieţei, diversificarea domeniilor de pregătire;
  • Dezvoltarea de parteneriate şi colaborări interne şi internaţionale în vederea perfecţionării învăţământului universitar din instituţia noastră, precum şi alinierea la standardele europene;
  • Formarea cadrelor didactice tinere şi a cercetătorilor din facultatea noastră, pentru a răspunde exigenţelor actuale şi viitoare;
  • Realizarea structurilor logistice şi curriculare în vederea dezvoltării învăţământului postuniversitar, masteral;
  • Îmbunătăţirea calităţii în activitatea de cercetare ştiinţifică;
  • Realizarea unei cât mai strânse comunicări între cadrele didactice şi studenţi, legată de procesul de învăţământ, precum şi în ceea ce priveşte nevoile lor extradidactice;
  • Asigurarea accesului studenţilor la tehnologii educaţionale moderne.
Activitatea profesional-didactică a facultății este asigurată de departamentele:

Personalul didactic al facultății este reprezentat de cadre didactice calificate, inclusiv circa 5 profesori universitari și 42 conferențiari universitari.

În urma aderării Republicii Moldova la procesul de studii de la Bologna, în cadrul Facultății s-a pus accentul pe elaborarea unor noi planuri de studii, iar ca rezultat elaborarea și actualizarea programelor analitice. Astfel, Facultatea insistă asupra respectării cerințelor managementului calității și satisfacerii exigențelor și necesităților educaționale ale studenților.