Academia de Studii Economice a Moldovei
Facultatea "Economie Generală și Drept"

Date de contact

 

MD-2012, Chișinău, R. Moldova
str. Bănulescu-Bodoni, 61,
bloc A, birou 610-611

 
egd@ase.md

 
 (22) 402 776
(22) 402-713

Facultatea propune următoarea ofertă educaţională pentru studiile la ciclul I:

SPECIALITATEA „ECONOMIE GENERALĂ”

Domeniul Economie Generală are scopul de a pregăti specialişti pentru activităţi ce se referă la economia naţională, Economie de ramură, Economie unităţilor economice, precum şi promovarea diverselor politici economice şi sectoriale. La nivel de întreprindere specialistul din domeniul Economie Generală  este cel care trebuie să asigure buna desfăşurare a tuturor activităţilor economice, producerea/ prestarea serviciilor; vânzările; analiza şi planificarea activităţii economice; dezvoltarea sistemului informaţional; gestionarea resurselor umane; la nivel de ramură Specialiştii din domeniul Economie Generală  pot aprecia evoluţiile de pe pieţele bunurilor şi serviciilor, pot face anumite prognoze şi formula soliţii corecte pentru politicile sectoriale, sunt potenţialii  antreprenori care vor crea locuri de muncă şi noi perspective pentru progresul socio-economic. La nivelul economiei naţionale specialistul din domeniul Economie Generală  este cel care trebuie să asigure  promovarea eficientă a politicilor macroeconomice şi combinarea lor în vederea asigurării unei creşteri economice şi dezvoltări eficiente a economiei naţionale.

Economistul la specialitatea “Economie generală” trebuie să posede cunoştinţe şi deprinderi vaste şi diverse în diferite domenii ale economiei, să poată îndeplini spectrul larg de funcţii ce ţin de activitatea analitică, organizatorică şi de gestiune.

În acest context, respectivul domeniu de formare profesională are drept scop să formeze  personalităţi integre şi competente profesionale, pentru a face faţă cerinţelor actuale şi de perspectivă a pieţei forţei de muncă locale şi internaţionale, care vor:

 • conştientiza importanţa practicării unor activităţi eficiente şi eficace în viaţa profesională şi cea cotidiană;
 • forma şi dezvolta competenţele necesare pentru obţinerea succesului în activitatea profesională şi de afaceri;
 • acumula un ansamblu de cunoştinţe, competenţe, vor dezvolta abilităţi şi vor crea plusvaloare academică în domeniul economiei, care va servi drept bază pentru creşterea competenţelor profesionale şi realizărilor în domeniu profesional.

Necesităţile societăţii în formarea specialistului în domeniul EG rezultă din necesităţile economiei naţionale. Specialistul cu studii universitare la specialitatea „Economie Generală” este pregătit pentru următoarele aspecte ale activităţii profesionale: activitatea economică, administrativ – managerială şi didactico – ştiinţifică în diverse ramuri  ale economiei naţionale, precum şi în cadrul organizaţiilor / firmelor (întreprinderilor) cu diverse forme de proprietate, instituţiilor financiare, orice structuri comerciale şi instituţii de învăţământ, a organizaţiilor ştiinţifice, universitare, etc.;

Absolvenţii acestei specialităţi pot activa in:

 • centre de afaceri;
 • ca agenţi economici din sfera de producere şi prestare a serviciilor;
 • întreprinderile de marketing, promovare şi reclamă;.
 • organele de stat de nivel republican şi municipal;
 • ministere, departamente, organizaţii ale administraţiei publice locale, etc. ; 
 • activitatea în business-ul de consalting în diverse domenii ale economiei;
 • activitatea analitică şi de conducere în economie şi în domeniul business-ului; etc.
LISTA DISCIPLINELOR LA SPECIALITATEA " EGONOMIE GENERALĂ"
Anul  I
 1. Microeconomie
 2. Macroeconomie
 3.  Matematică economică
 4. Economia unităţilor economice
 5. Informatică economică
 6. Statistică
 7. Economie mondială şi integrare europeană
 8. Corespondenţă economică
 9. Istoria gândirii economice
 10. Arta comunicării şi etica profesională
 11. Programare WEB
 12. Limba străină
Anul  II
 1. Econometrie
 2. Marketing
 3. Finanţe
 4. Piaţa muncii
 5. Bazele contabilităţii
 6. Management
 7. Dreptul afacerilor
 8. Competitivitatea naţională în condiţiile globalizării
 9. Politici economice
 10. Filosofie economică
 11. Politologie
 12.  Economie deschisă
 13.  Contabilitate financiară
 14. Sociologie
 15. Managementul  producţiei
Anul  III
 1. Economia ramurilor
 2. Analiza economico-financiară
 3. Strategii de creştere şi dezvoltare economică
 4. Metode şi tehnici de cercetare economică
 5. Finanţele întreprinderii
 6. Managementul resurselor umane
 7. Managementul riscurilor în afaceri
 8. Psihologie social-economică
 9. Tehnici promoţionale
 10. Protecţia proprietăţii intelectuale 
 11.  Teoria jocurilor
 12.   Economii şi politici comparate
SPECIALITATEA „DREPT”

Necesitatea pregătirii specialiştilor la specialitatea „Drept” rezultă din situaţia reală ce s-a înregistrat pe piaţa muncii.

În condiţiile trecerii de la economia centralizată la economia de piaţă, au loc profunde schimbări atât în sectorul public, cât şi privat. Procesul de restructurare a întregii politici şi concepţii economico-financiare necesită un înalt profesionalism atât din partea funcţionarilor publici cu o pregătire corespunzătoare de specialitate, cât şi din partea sectorului privat, care are necesităţi acute de specialişti în domeniul dat. Un management public şi privat performant presupune personal cu o înaltă pregătire generală şi o nouă viziune asupra rolului dreptului în societate. Calitatea procesului de management şi de executare la nivelul subdiviziunilor de specialitate juridică din sectorul public şi privat este influenţată în mod direct de nivelul de pregătire generală şi managerială a specialiştilor în domeniul jurisprudenţial economic.

Actualmente, pe piaţa muncii s-a creat un mare deficit de funcţionari publici şi jurisconsulţi din cadrul societăţilor comerciale cu o pregătire în spectrul dat de activitate. Un număr extrem de mic dintre funcţionarii publici şi al jurisconsulţilor societăţilor comerciale au pregătire în domeniul dreptului economico-financiar, majoritatea avînd doar competenţe strict juridice fără o legătură intrinsecă cu problemele economice ale economiei şi finanţelor din Republica Moldova.

Reieşind din aceste considerente, necesităţile specialiştilor cu pregătire în sfera dreptului cu o direcţionare spre sfera economico-financiară, atât la moment, precum şi pe viitor vor fi tot mai imperioase, dat fiind interesul sport al specialiştilor-jurişti în sfera economico-financiară şi fiscală, şi ponderea în creştere cunoştinţelor date pentru specialiştii în sfera dreptului în contemporaneitate.

La finalul programului de studii, absolvenții obţin competenţe ce asigură calificarea profesională în limita standardului de formare profesională și anume:

 • Dispun de competenţe privind cunoaşterea normelor juridice specifice domeniului dreptului public şi privat;
 • Posedă cunoştinţe teoretice generale în domeniul de reglementare a relaţiilor civile, comerciale, financiar-fiscale, comparării acestor relaţii reglementate de alte ramuri de drept, metodicii şi principiilor ce stau la baza cercetării şi reglementării raporturilor juridice financiare şi fiscale;
 • Determină după anumite elemente prioritatea unei forme de organizare juridică a persoanelor fizice şi juridice ce desfăşoară activitate de antreprenoriat sau nu desfăşoară asemenea activităţi şi aplicarea regimului juridic fiscal după forma organizaţional juridică;
 • Identifică modul de soluţionare a litigiilor în procedură prealabilă;
 • Poate ataca actele autorităţilor publice care încalcă drepturile care au fost lezate prin actele emise de acestea sau acţiunile efectuate;

Pregătirea specialiştilor la specialitatea „Drept” se efectuează prin învăţămîntul la zi şi cu frecvenţă redusă la studii universitare de ciclul I licenţă, precum şi la studii universitare la ciclul II masterat.

Realizarea eficientă a obiectivelor specialităţii le permite absolvenţilor o integrare socio-profesională de succes.

Specialiştii instruiţi pot activa în:

 • Avocatură,
 • Notariat,
 • Instanțe judecătorești,
 • Procuratură,
 • Consultanţi juridici la întreprinderi,
 • Ministere,
 • Departamentul vamal,
 • Inspectoratul fiscal,
 • Agenții de stat, etc..
SPECIALITATEA „ASISTENȚĂ SOCIALĂ”

Într-un stat democratic, asistenţa socială reprezintă un element primordial al politicilor statale. Prin punerea în aplicare a acestor politici se realizează prevenirea, diminuarea sau excluderea impactului unor evenimente considerate „riscuri sociale” asupra nivelului de trai al populaţiei. În prezent, asistenţa socială din Republica Moldova este în proces de reformare, centrat pe satisfacerea necesităţilor beneficiarilor şi pe limitarea riscului de marginalizare şi excludere socială.

Având în vedere importanţa strategică a acestui domeniu de activitate pentru Republica Moldova, ASEM, anunţă admiterea la ciclul I Licenţă la studii cu frecvenţa la zi şi cu frecvenţă redusă la specialitatea „Asistenţă socială”.

În vederea pregătirii specialiştilor de înaltă calificare, ASEM dispune de cea mai performantă bază tehnico-materială pentru instruirea tinerilor, doritori de a-şi face studiile la această specialitate. Sălile de studii modernizate şi echipate cu video-proiectoare, biblioteca ştiinţifică a ASEM - ului  oferă tinerilor studii la cel mai înalt nivel.

Potenţialul intelectual destul de înalt al cadrelor didactice din cadrul ASEM permite formarea competenţelor profesionale adecvate cerinţelor actuale de dezvoltare a societăţii.

ASEM se deosebeşte de celelalte instituţii de învăţământ superior din Republica Moldova care pregătesc specialişti în domeniul asistenţei sociale prin faptul că, pe lângă disciplinele de specialitate, studenţii vor asculta un şir de discipline de profil economic, dezvoltând astfel nivelul de cultură şi intelectual, precum şi capacităţile profesionale ale tinerilor specialişti.

Pe durata studiilor la specialitatea „Asistenţă socială”se vor obţine competenţele profesionale necesare în rezultatul studierii următoarelor discipline: „Teoria asistenţei sociale”, „Sociologie generală”, „Metode şi tehnici de cercetare sociologică”, „Politici sociale”, „Metode şi tehnici de asistenţă socială”, „Marketing social”, „Management în sfera socială”, „Managementul serviciilor şi programelor de asistenţă socială”, „Dezvoltare umană” etc.

Absolvenţii acestei specialităţi vor avea pregătirea profesională necesară pentru:  administrarea eficientă a diferitor activităţi din domeniul asistenţei sociale, elaborarea diferitor proiecte aferente sferei sociale, evaluarea programelor de asistenţă socială, dezvoltarea parteneriatelor în domeniul asistenţei sociale etc.

Oportunităţile de angajare în câmpul muncii
Competenţele şi abilităţile profesionale obţinute la specialitatea „Asistenţă socială”oferă absolvenţilor oportunităţi de dezvoltare a carierei profesionale în sfera socială.

Absolvenţii specialităţii „Asistenţă socială” vor avea oportunitatea de a se angaja în diferite instituţii publice şi anume:

 • Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi familiei;
 • Direcţiile de asistenţă socială din cadrul administraţiilor publice locale;
 • Instituţiile publice din sfera socială.
SPECIALITATEA „MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE”

Resursele umane este considerată drept resursă strategică pentru dezvoltarea oricărei ţări sau organizaţii. Pe măsura dezvoltării societăţii informaţionale, valoarea şi semnificaţia resurselor umane a crescut considerabil. Succesul oricărei organizaţii depinde, în mare măsură, de resursele umane care activează în cadrul acesteia. Pornind de la aceasta, importanţa şi contribuţia managerilor de resurse umane va fi una relevantă în activitatea oricărei organizaţii, indiferent de domeniul de activitate şi dimensiunea acesteia.

Având în vedere importanţa strategică a managementului resurselor umane în activitatea oricărei organizaţii,  ASEM, anunţă admiterea la ciclul I Licenţă la studii cu frecvenţa la zi şi cu frecvenţă redusă la specialitatea „managementul resurselor umane”

În vederea pregătirii specialiştilor de înaltă calificare, ASEM dispune de cea mai performantă bază tehnico-materială pentru instruirea tinerilor, doritori de a-şi face studiile la această specialitate. Sălile de studii, modernizate şi echipate cu video-proiectoare, biblioteca ştiinţifică a ASEM - ului  oferă tinerilor studii la cel mai înalt nivel.

Potenţialul intelectual destul de înalt al cadrelor didactice din cadrul ASEM permite formarea competenţelor profesionale adecvate cerinţelor actuale de dezvoltare a societăţii, precum şi exigenţelor pieţei muncii impuse de către potenţialii beneficiari.

ASEM este unica instituţie de învăţământ superior din Republica Moldova care a pregătit, de-a lungul timpului, specialişti în domeniul managementului resurselor umane. Această tradiţie este păstrată în timp şi continuă să pregătească specialişti în domeniul managementului resurselor umane care sunt tot mai mult solicitaţi pe piaţa muncii.

Pe durata studiilor la specialitatea „Managementul resurselor umane” studenţii vor obţine competenţele profesionale necesare în rezultatul însuşirii următoarelor discipline: „Management”, „Fundamentele managementului resurselor umane”, „Piaţa muncii”, „Politici de resurse umane”, „Dreptul muncii”, „Standardizarea muncii”, „Psihologie managerială” etc.

Absolvenţii acestei specialităţi vor avea pregătirea profesională necesară pentru  administrarea eficientă a diferitor activităţi specifice managementului resurselor umane şi anume: elaborarea şi implementarea strategiilor şi politicilor de resurse umane, analiza şi evaluarea posturilor de muncă, recrutarea şi selecţia resurselor umane, salarizarea angajaţilor etc.

Oportunităţile de angajare în câmpul muncii
Competenţele şi abilităţile profesionale obţinute la specialitatea „Managementul resurselor umane” oferă absolvenţilor oportunităţi de dezvoltare a carierei profesionale în domeniul managementului resurselor umane.

Absolvenţii specialităţii „Managementul resurselor umane” vor avea oportunitatea de a se angaja în diferite instituţii publice şi anume:

 • întreprinderi private sau publice din diferite ramuri ale economiei naţionale;
 • instituţii ale administraţiei publice centrale şi locale;
 • institute de cercetări ştiinţifice;
 • asociaţii şi instituţii publice.
SPECIALITATEA „ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ”

Transformările sociale, economice, politice care au avut şi au loc în societate a impus redimensionarea activităţilor administraţiilor publice atât la nivel central, cât şi la nivel local. Aceste tendinţe au schimbat mult conţinutul activităţilor din administraţiile publice centrale şi locale şi, totodată, s-a schimbat mult responsabilitatea faţă de persoanele care activează în aceste instituţii. În acest context, conform procesului de la Bologna, învăţământul universitar oferă planuri de studii pentru specialitatea „Administraţie publică”  prin programe de specialitate la Ciclul I de studii, care pot fi continuate prin specializări mai înguste la Ciclul II master.

Pe durata studiilor, studenții de la specialitatea „Administrație publică” vor obține cunoștințe fundamentale (matematică economică, informatică economică, politologie, teoria generală a statului şi dreptului, studierea limbilor moderne etc.) şi cunoştinţe economice generale (în domeniul  managementului, marketingului, contabilităţii, statisticii, dreptului, comunicării etc.). De asemenea, tinerii în cauză vor beneficia de o instruire de specialitate pe problemele de bază ale administraţiei publice, fiind axată pe teoria ştiinţei administrative, dreptului administrativ, managementului public, economiei sectorului public, precum şi pe unele domenii specifice administraţiei publice şi anume: managementul serviciilor publice, dezvoltare regională, urbanism şi amenajare teritorială, finanţe publice, dezvoltare comunitară, management urban etc. În afară de aceasta, planul de învăţământ prevede o pregătire a specialistului pe problemele sociale studiind astfel de discipline cum ar fi: piaţa muncii, managementul în sfera socială, politici sociale etc.

Aceste cunoştinţe teoretice şi abilităţi practice, în ansamblu, sunt necesare pentru realizarea eficientă a sarcinilor, atribuţiilor şi responsabilităţilor caracteristice specialiştilor care activează în administraţia publică.

Oportunităţile de angajare în câmpul muncii
Absolvenţii specialităţii „Administraţie publică” pot ocupa posturi de muncă:

 • în cadrul instituțiilor publice centrale (parlament, guvern, ministere, alte autorități publice centrale)
 • în cadrul instituțiilor publice locale (primării municipale, primării orășenești, primării comunale, consilii raionale etc. );
 • în cadrul diferitor instituţii de cercetare.