Academia de Studii Economice a Moldovei
Facultatea "Economie Generală și Drept"

Date de contact

 

MD-2012, Chișinău, R. Moldova
str. Bănulescu-Bodoni, 61,
bloc A, birou 610-611

 
egd@ase.md

 
 (22) 402 776
(22) 402-713

“Şcoala trebuie să urmărească tot timpul ca tânărul să părăsească băncile ei nu ca specialist, ci ca o personalitate armonioasă.”
Albert Einstein

 
I. CONTEXT GENERAL

 În condiţiile dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere şi al exigenţelor tot mai mari de pe piaţa muncii, unul din obiectivele importante ale unei astfel de societăţi constă în reproducerea cunoaşterii şi difuziunea accelerată a acesteia în toate domeniile existenţei sociale.
În calitate de formatori ai cunoaşterii logice, precum şi de formatori ai competenţelor necesare mediului juridic şi de afaceri, rolul cadrelor didactice este mai important ca oricând.

În aceste condiţii, un program de activitate reprezintă un angajament faţă de stakeholderi, un angajament faţă de colegii de muncă, faţă de studenţi, faţă de partenerii de activitate, faţă de comunitatea mediului de afaceri etc.

Facultatea de Economie Generală şi Drept din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova îşi desfăşoară activitatea pe baza legislaţiei în vigoare, a autonomiei universitare, în acord cu strategia universitară generală şi programul de activitate al Rectorului ASEM . Deşi este relativ tânără, Facultatea de Economie Generală şi Drept este astăzi o structură de învăţământ şi cercetare matură în cadrul ASEM care pregăteşte specialişti în cinci sfere de activitate:

 • Economie Generală;
 • Drept;
 • Administraţie publică;
 • Managementul resurselor umane;
 • Asistenţă socială.

Tradiţia şi prestigiul facultăţii axat pe interdisciplinaritate, onorează şi, totodată, obligă la performanţe academice și la modernizarea continuă a ofertei educaţionale, prin compatibilizarea acesteia cu exigenţele din spaţiul autohton şi european.

În prezent, învăţământul universitar din Republica Moldova, inclusiv ASEM, este supus unor provocări şi schimbări majore legate de:

 • schimbările semnificative în legislaţia educaţională;
 • reducerea continuă a numărului de studenţi;
 • pretenţiile tot mai mari ale angajatorilor faţă de calitatea studiilor exprimată prin volumul de cunoştinţe teoretice şi abilităţi practice însuşit de tinerii specialişti.

Luând în consideraţie evoluţiile contextuale din cadrul ASEM şi al facultăţii Economie Generală şi Drept, voi încerca să implementez un stil de management participativ axat pe următoarele principii:

 • motivaţia pentru desfăşurarea unor activități adecvate trebuie alimentată prin aplicarea unor principii corecte şi obiective, acceptate de întreaga comunitate;
 • comunitatea trebuie privită în aspectele sale complexe în care fiecare membru are propriile valori, aspiraţii și dorinţe, valori care trebuie respectate şi chiar dezvoltate;
 • dezvoltarea unor relaţii de suport între toate grupurile de lucru ale comunităţii, bazate nu doar pe o susţinere reală, dar şi pe respect reciproc.

“O investiţie în cunoaştere aduce tot timpul cele mai mari beneficii.”
Anonim

 
II. OBIECTIVE STRATEGICE
 • Asigurarea avantajului competitiv, în raport cu celelalte facultăţi din ţară şi din ASEM, prin repoziţionarea facultăţii la un nivel superior, ca rezultat al interdisciplinarităţii ce o caracterizează şi al oportunităţilor de diversificare a ofertei educaţionale atât la ciclul I Licenţă, cât şi la ciclul II Masterat.
 • Menţinerea sau chiar creşterea numărului de studenţi la ciclul I Licenţă şi ciclul II Masterat la specializările aferente catedrelor de profil din cadrul facultăţii „Economie Generală şi Drept”.
 • Încheierea unor parteneriate cu instituţiile preuniversitare de învăţământ în vederea sprijinirii acţiunilor de promovare a facultăţii şi a specialităţilor din cadrul acesteia.
 • Consolidarea prestigiului corpului profesoral al facultăţii prin promovarea cadrelor didactice şi motivarea cadrelor didactice tinere în vederea susţinerii tezelor de doctorat.
III. OBIECTIVE OPERAŢIONALE
3.1 Activitatea didactică
 • asigurarea unui act educaţional competitiv atât la specialităţile tradiţionale din cadrul facultăţii, cât şi pentru cele mai nou introduse în oferta educaţională a acesteia prin:
  • asigurarea unei flexibilităţi a programelor de studii şi remodelarea acestora în scopul deplinei compatibilizării cu standardele naţionale şi ofertele educaţionale europene;
  • centrarea curriculumului universitar pe competenţe, necesare pentru formarea specialistului societăţii bazate pe cunoaştere şi al exigenţelor pieţei muncii;
  • orientarea curriculum-ului universitar într-o viziune interdisciplinară şi trans-disciplinară, în special prin programele de masterat;
 • Actualizarea continuă a curriculum-urilor disciplinelor aferente catedrelor din cadrul facultăţii;
 • Reflectarea rezultatelor cercetărilor cadrelor didactice în activitatea didactică;
 • Perfecţionarea metodelor de predare şi de transmitere a informaţiilor punând accent pe calitatea pregătirii şi nu pe cantitatea de informaţii;
 • Extinderea materialelor didactice pe suport electronic prin amplasarea acestora pe pagina web a facultăţii şi/sau a catedrelor;
 • Înzestrarea sălilor de studii, cu capacităţi reduse, cu tehnică multimedia în vederea asigurării accesului tuturor studenţilor la studii de calitate.
 • Responsabilizarea studenţilor pentru rezultatele pe care le obţin la finalizarea programelor de studii, prin tratarea lor ca parteneri şi participanţi activi la procesul educaţional;
 • Creşterea implicării studenţilor în activitatea de îmbunătăţire a conţinutului programelor de studii.

“Didactica este arta de a învăţa pe alţii bine.”
Comenius

 
3.2 Activitatea de cercetare

Cercetarea ştiinţifică constituie o parte inseparabilă, continuă şi organică a activităţii academice, fiind componenta care poate asigura o consistenţă suplimentară a finanţării, precum şi prestigiu şi recunoaştere naţională şi internaţională. În acest sens, ne propunem următoarele obiective:

 • Crearea condiţiilor necesare pentru încurajarea activităţii de cercetare în rândul cadrelor didactice ale facultăţii;
 • Implicarea mai activă a cadrelor didactice în elaborarea proiectelor de cercetare la nivel naţional, cât şi prin coparticipare la proiecte internaţionale;
 • Încurajarea activităţii de cercetare în cadrul centrelor intercatedrice de cercetare şi al laboratorului ştiinţific din cadrul facultăţii;
 • Valorificarea mai reuşită a potenţialului ştiinţific şi intelectual al facultăţii prin crearea unei echipe interdisciplinară de cercetare;
 • Informarea corectă şi în timp util a tuturor membrilor Facultăţii despre lansarea şi datele cheie ale programele naţionale şi internaţionale de cercetare ştiinţifică;
 • Participarea mai activă a cadrelor didactice la simpozioane şi manifestări ştiinţifice organizate la nivel de instituţie, facultate sau catedră;
 • Atragerea şi implicarea mai activă a studenţilor în activitatea de cercetare în vederea pregătirii viitoarei generaţii de doctoranzi, cercetători şi cadre didactice;
 • Încheierea unor parteneriate cu facultăţi şi instituţii din ţară şi străinătate care să conducă la creşterea nivelului de cercetare la nivelul facultăţii;
 • Susţinerea publicării şi valorificării rezultatelor cercetării ştiințifice desfășurate în cadrul facultății în vederea creşterii vizibilității pe plan național şi internațional.

“Studiază întâi ştiinţa şi continuă apoi cu practica născută din această ştiinţă.”
Leonardo da Vinci

 
3.3 Resurse umane

Resursele umane reprezintă principala resursă strategică pentru orice organizaţie, inclusiv cele din domeniul educaţiei. În raport cu corpul profesoral şi personalul extra-profesoral ne propunem următoarele obiective:

 • Promovarea unei politici de personal bazată pe competenţă şi performanţă profesională;
 • Asigurarea funcționalității facultății pe principiul transparenței și consultării în luarea deciziilor, precum şi pe baza circulației informației corecte;
 • Crearea unui cadru academic, care să stimuleze inițiativa personală şi competiția.
 • Stimularea participării la cursuri de perfecţionare a cadrelor didactice în cadrul ASEM - ului şi în alte centre universitare din ţară şi străinătate;
 • Menţinerea unei atmosfere plăcute, a spiritului de echipă, a respectului reciproc precum şi sprijinirea iniţiativelor personale sau de grup care au ca obiectiv îmbunătăţirea activităţii facultăţii;
 • Promovarea intereselor profesionale și sociale a membrilor catedrelor la nivel de facultate și instituţie;
 • Soluţionarea pe cale amiabilă a eventualelor stări de conflict apărute în cadrul facultăţii;
 • Asigurarea respectării drepturilor membrilor facultăţii conform legislaţiei în vigoare dar şi verificarea îndeplinirii sarcinilor şi obligaţiunilor acestora în corespundere cu Fişa postului şi contractul individual de muncă;
 • Promovarea la nivelul facultăţii a unei atitudini colegiale şi a unor relaţii academice între profesor şi student printr-o conduită morală ireproşabilă;
 • Promovarea mai activă în mass media a activităţilor care se desfăşoară la nivelul facultăţii;
 • Îmbunătăţirea comunicării între decan şi membrii colectivului;

"Adevăraţii profesori te învaţă din inimă şi nu dintr-o carte."
Anonim

 
3.4 Activităţi studenţeşti

În calitate de stakeholderi, studenţii trebuie să beneficieze de servicii conforme dorinţelor şi aşteptărilor, ancorate în realitatea socioeconomică. De aceea, în această direcţie ne propunem următoarele obiective:

 • Monitorizarea pregătirii studenţilor şi asigurarea unui feedback cât mai eficient în cadrul procesului educaţional;
 • Sprijinirea studenţilor în obţinerea de burse de studii în străinătate, prin programe de mobilităţi;
 • Implicarea mai mare a studenţilor în administrarea activităţilor de care sunt interesaţi (cămine, burse, excursii de studii etc.);
 • Menţinerea dialogului cu mediul economic, prin absolvenţii angajaţi în domeniu, pentru a cunoaşte cerinţele la adresa absolvenţilor noştri;
 • Susţinerea în vederea participării studenţilor la diferite manifestări cu caracter ştiinţific, sportiv şi distractive;
 • Responsabilizarea studenţilor cu privire la evaluare şi organizarea unor discuţii comune cadre didactice-studenţi cu privire la problemele existente în procesul de evaluare;
 • Realizarea de sondaje de opinie privind modul de îmbunătățire a calității actului didactic;
 • Organizarea de întâlniri periodice cu studenții pentru semnalarea și soluționarea eventualelor probleme apărute.

“Învaţă cât de mult poţi atunci când eşti tânăr, întrucât viaţa îţi va fi prea aglomerată după aceea.”
Dana Stewart Scott

 
3. 5 Vizibilitate naţională şi internaţională
 • Sporirea gradului de informare a publicului relativ la oferta de studii şi de servicii oferite de facultate.
 • Îmbunătăţirea imaginii facultăţii prin dezvoltarea activităţilor de mediatizare a evenimentelor din cadrul instituţiei şi susţinerea acţiunilor organizate în acest sens.
 • Dezvoltarea de parteneriate viabile cu comunitatea academică şi ştiințifică din țară și străinătate.
 • Dezvoltarea unor parteneriate cu diferiţi agenţi economici şi asociaţii profesionale din ţară, reieşind din interesele facultăţii.
 • Încurajarea şi sprijinirea membrilor facultății pentru accederea în cadrul unor asociații profesionale naționale și internaționale.
 • Încurajarea mobilităţilor pentru cadre didactice şi studenţi în programele de cercetare şi documentare.

“Marile realizări sunt create nu prin putere, ci prin perseverență.”
Dr. Samuel Djonson