Academia de Studii Economice a Moldovei
Facultatea Contabilitate

Facultatea Contabilitate este o facultate a calități, inovației și performanței în folosul comunității, având ca finalitate formarea competențelor cheie secolului XXI a tânărului contabil capabil să se adapteze la dinamica societății moderne și imperativele mediului de afaceri.

Misiunea Facultăţii de Contabilitate este să mențină calitatea de lider în asigurarea unui învăţământ superior de calitate, să dezvolte oportunităţi pentru formarea continuă și să atingă un nivel de excelenţă în cercetarea ştiinţifică.

Astfel, Facultatea de Contabilitate se angajează să ofere programe academice de înaltă calitate la nivel de licență, masterat și doctorat, prin care să îi pregătească pe studenți să obțină cariere de succes și să își asume responsabilitatea de germeni ai schimbării contabilității și profesiei contabile în spiritul modern al businessului.

Facultatea de Contabilitate urmărește:
  • Să pregătească absolvenţi de calitate dedicaţi conceptului de învăţare continuă, integri şi buni profesionişti, capabili de a deveni cei mai buni în domeniul contabilității, auditului și analizei activității economice;
  • Să furnizeze diverse programe, pentru toate ciclurile de studiu, compatibile cu orientările europene și adaptate la cerințele pieței de muncă;
  • Să asigure o bună armonizare şi continuitate a tuturor ciclurilor de studiu în domeniul contabilității: Licenţă – Masterat – Doctorat – Formare Continuă; 
  • Să crească vizibilitatea internaţională a activităţii de cercetare din facultate prin proiecte, prin organizarea unor evenimente ştiinţifice, prin participări la conferinţe şi prin publicaţii de înaltă ţinută academică;
  • Să dezvolte o atmosferă de emulaţie intelectuală care să inspire şi să atragă cei mai buni profesori şi studenţi, pentru a crea împreună o cultură a dorinţei de cunoaştere, a creativităţii şi a libertăţii de gândire şi expresie;
  • Să servească drept punct de reper al activităţii intelectuale şi academice din Republica Moldova, deschisă către colaborarea cu parteneri din întreaga lume;
  • Să vină în sprijinul comunităţii studențești prin programe culturale, educative şi de divertisment.

Activitatea și realizările facultății pot fi încununate de succes numai și numai printr-un efort comun și susținut de catedrele din cadrul facultății: Contabilitate și audit și Contabilitate și analiză economică.

Or, la aceste catedre sunt concentrate cei mai de vază profesori și specialiști în domeniul contabilității și auditului. Ca o recunoaştere a valorii corpului profesoral al facultăţii aceștia sunt permanent antrenați în activitățile ministerelor, fiind membri ai grupurilor de lucru, consiliilor consultative, comisiilor de certificare, etc. De asemenea, profesorii noștri activează prin cumul în calitate de experți sau consultanți în cadrul entităților, lectori în cadrul cursurilor de perfecționare a contabililor, ceea ce conferă un nivel superior de predare şi o împletire armonioasă a teoriei cu practica.

Oferta educaţională a Facultăţii Contabilitate este una flexibilă, adaptată la cerinţele pieţei muncii şi ale mediului socio-economic din Republica Moldova. Programele şi modulele sunt compatibile cu noile standarde naţionale şi europene în domeniu. Programul de studii de la ciclul I Licență, specialitatea Contabilitate este acreditat internațional de către un organism profesional global – ACCA.

Decanul facultății  “Contabilitate”
Dr.,  conf. univ., Lilia GRIGOROI