Dacă studii economice - atunci la ASEM
VINO la ASEM, FII STUDENTUL NOSTRU!

ACADEMIA  DE  STUDII  ECONOMICE  A  MOLDOVEI anunţă concurs la studii de doctorat la Şcoala doctorală ASEM din surse bugetare (pentru cetăţenii RM) şi prin contract cu plată pentru anul universitar 2020-2021, la specialităţile:

521.01. Teorie economică şi politici economice
521.02. Economie mondială; relaţii economice internaţionale
521.03. Economie şi management în domeniul de activitate
521.04. Marketing şi logistică
522.01. Finanţe
522.02. Contabilitate; audit; analiză economică
523.01. Cibernetică  şi informatică economică
523.02. Statistică economică
154.01. Geografia economică şi socială

La concursul de admitere participă cetăţeni ai Republicii Moldova, deţinători ai diplomei de studii superioare de master sau echivalentă acesteia, cu media generală nu mai mică de 8,0 şi nota la examenul de specialitate nu mai mică de 9.

Doctoratul se organizează atât cu frecvenţă la zi (3 ani), cât şi cu frecvenţă redusă (4 ani).

Actele pentru dosarul de înscriere la concursul de admitere
  1. Fişa de înscriere.
  2. Actele de studii (licență și masterat), în original şi o copie a acestora, cu anexa/ suplimentul la diplome.
  3. Referatul ştiinţific la tematica specialităţii selectate (în volum de 7-10 pagini) sau copia lucrărilor ştiinţifice publicate (cel puţin 2) .
  4. Extrasul din procesul-verbal al şedinţei Consiliului Şcolii Masterale sau recomandări a doi specialişti cu grad ştiinţific în domeniu.
  5. Curriculum vitae tip Europass
  6. Copia buletinului de identitate (pentru cetăţenii străini copia paşaportului).
  7. 3 fotografii 3x4.
Admiterea la doctorat se efectuează în baza următoarelor probe:
  1. Prima probă de admitere este cea de competenţă lingvistică pentru o limbă de circulaţie internaţională, apreciată cu calificativul admis sau respins. .
  2. A doua probă de admitere este examenul la specialitate sub forma susţinerii orale a referatului ştiinţific, apreciat cu notă.

Actele urmează a fi depuse de la 14 septembrie până la 7 octombrie 2020 la adresa:MD-2005 Chişinău, str. Bănulescu-Bodoni, 59, bl.B, bir.608,

Informaţii la tel. 022-402-778, 079 073 067, e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Granturile doctorale obținute de la bugetul de stat
Program de doctorat Conducător de doctorat Titlul grantului
122.02 Sisteme informatice Ohrimenco S. dr.hab., prof.univ. Gestiunea riscurilor de securitate cibernetică a statului
521.02 Economie mondială și REI Lobanov Natalia, dr.hab., prof.univ. Dezvoltarea ecosistemului antreprenorial inovațional prin implementarea economiei circulare în Republica Moldova
522.01 Finanțe Hîncu R. dr.hab., prof.univ. Finanțarea eficientă a digitalizării învățământului din  Republica Moldova în contextul edificării societății informaționale
523.02 Statistică economică Pârțachi I. dr., prof.univ. Modelul de analiză și prognoză macroeconomică în baza Tabelelor de sinteză a rezultatelor economice în Republica Moldova
522.02 Contabilitate, audit, analiză economică Bădicu G. dr., conf.univ. Rolul politicilor contabile în gestionarea eficientă a entităților economice și impactul lor asupra poziției și performanței financiare
522.01. Finanțe Cobzari Ludmila, dr.hab., prof.univ. Implicațiile controlului fiscal în eficientizarea sistemului fiscal al Republicii Moldova
521.03 Economie și management Cojocaru Vadim,
dr., prof.univ.
Perfecționarea managementului carierei sub aspect gender
521.01 Teorie și politici economice Benea-Popușoi E., dr., conf.univ. Economia colaborativă ca paradigmă a dezvoltării sustenabile: oportunități pentru Republica Moldova
521.03 Economie și management Movilă Irina, dr.hab., conf.univ. Strategii manageriale în gestionarea operativă a rețelelor electrice (în baza materialelor RED-NORD)
523.01 Cibernetică și informatică econom. Godonoagă A., dr., conf.univ. Elaborarea și analiza modelelor dinamice pentru descrierea și eficientizarea funcționării sistemelor socio-economice
522.02 Contabilitate, audit, analiză econom. Mihailă S., dr., conf. univ. Analiza de senzitivitate a factorilor determinanți în creșterea calității raportării integrate
521.01 Teorie și politici economice Benea-Popușoi E., dr., conf.univ. Ecosistemul învățământului creativ în economia cunoașterii:cercetare teoretico-aplicativă